Funció i Objectius

Serveis Cientificotècnics

Els Serveis Cientificotècnics de la Universitat de les Illes Balears (SCT) foren creats l’any 1985 com a servei general amb l’objectiu de donar suport als investigadors de la UIB. A més d’aquest objectiu bàsic, els SCT tenen com a missió constituir una base per als serveis que la Universitat pot donar a les institucions públiques i privades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit científic i tecnològic.

Els SCT disposen de personal tècnic especialitzat, laboratoris i un parc d’instruments que, ateses les seves peculiaritats d’especialització i d'alt cost d'adquisició i manteniment, són en molts casos únics en aquesta comunitat autònoma.

Una fita important en l’evolució dels SCT ha estat el trasllat al nou Edifici dels Serveis Cientificotècnics i dels instituts universitaris de recerca. Aquest fet ha suposat una millora sustancial tant per l’espai disponible com per la infraestructura de suport, que, sens dubte, s’ha de traduir en una millora en els serveis oferits als usuaris i clients dels SCT.

Els SCT estan estructurats en les seccions següents: Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques, Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques, Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia i Laboratori de Microscòpia. 

Aquesta organització, juntament amb la infraestructura de què es disposa, permet als SCT d’afrontar una gran varietat de problemes de recerca, de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat, i permet oferir, tant a empreses privades com a entitats públiques, assessorament cientificotècnic i servei d’anàlisi en camps d’aplicació molts diversos.

Els SCT tenen una llarga experiència en l’aplicació de criteris de qualitat en l’ambit de la seva organització i funcionament. En concret, tenen implantat des de fa anys un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Els SCT varen ser la primera entitat de Mallorca, i la primera Universitat no politècnica d’Espanya, acreditada per l’ENAC.