Tarifes

Les tarifes dels serveis prestats pels SCT, venen regulades pels pressuposts de la UIB.