Escoltar

Estabulari

Imatge Estabulari

Ubicació i Contacte

Cap de Secció: Josep Pablo (ext 9522)

La tècnica responsable és  Teresa de Francisco (ext.172873).

Personal cuidador: Miguel Balle Cañellas i Maria Guijarro Ferrer (ext.172874).

És un edifici independent situat devora l'edifici Guillem Colom dit col·loquialment "Estabulari". Es tracta d'un edifici autònom, destinat a l'estabulació. Consta de 362 m2, a més d'un espai obert annex de 81,42 m2 on hi ha la maquinària de l'aire condicionat.

Les especies estabulades són:

Rattus Norvergicus: Rata

Mus musculus: Ratolí

Oryctolagus cuniculus: Conill

Gallotia galloti: rèptil

 

Passadís net

Objectius

 • L’estabulari de la UIB es un Centre d’Assistència a la Investigació amb animals  amb  registre nºES704000000540 en la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a centre de cria i usuari d’animals d’experimentació, que compleix amb els requisits legals relatius a l’experimentació animal (RD 53/2013, de 10 de febrer, sobre protecció dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres fins científics).
 • La protecció dels animals i el control del seu ús, cura i benestar
 • L’optima cura, manteniment i benestar dels animals
 • La certesa de que l’ús dels animals sotmesos a experimentació hi és justificat científicament i es humà.
 • El control del compliment de les normes de funcionament intern com a requisit per a  l’accés a les instal·lacions i ús d’animals
 • L’ús de les instal·lacions de l’Estabulari de la UIB deu estar convenientment justificat i per el desenvolupament dels procediments experimentals es requereix l’autorització expressa del CEEA (Comité d'ètica de experimentació animal).

Per raons de seguretat, l’accés a l'interior de la instal·lació del personal encarregat de fer els procediments, requereix una autorització d’accés. Per a aconseguir aquesta es requereix: certificat   de   capacitació   o  homologació en  la categoria  professional corresponent per a l’ús d’animals d’experimentació segons RD 1201/2005, RD 53/2013 i Ordre ECC/566/2015.

Prestacions

 • Producció i manteniment de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí, i rata).
 • Manteniment de conills.
 • Manteniment de rèptils.
 • Immobilització d’animals.
 • Suministre de pinso i serradís.
 • Eutanàsia d’animals
 • Col·laboració en realització de tècniques, administració de productes i obtenció de mostres.
 • Assessorament sobre, condicions de manteniment, alimentació, reproducció...
 • Control periòdic de l’estat sanitari dels animals  (parasitari, microbiològic i virològic), d'acord amb els criteris proposats per FELASA.
 • Control periòdic de les instal·lacions: ambiental, superfícies.
 • Control periòdic de pinso i aigua.
 • Assessorament en tot el que fa al compliment de la legislació que regula l'ús d'animals per a docència i recerca: instal·lacions, funcionament, sol·licituds de avaluació de procediments al Comité d'Etica d'Experimentació Animal, tracte dels animals, aplicació de les 3 Rs (reemplaçament, reducció, refinament),…
 • Organització de cursos de formació de personal experimentador i investigador que intervé en l'experimentació animal, segons Ordre ECC/566/2015

Distribució

L’Estabulari de la UIB conta amb instal·lacions convencionals per a la cria, manteniment i quarantena dels animals mencionats anteriorment, amb laboratoris per a manipulació y recollida de mostres, amb area de neteja i desinfecció de material, amb magatzem i despatx:

 • Àrea de neteja
 • Àrea de quarantena i estabulació:  una sala de quarantena, una ssala d'estabulació per rossegadors i conills i una sala d'estabulació per rèptils.
 • Àrea d’investigació, cria i estabulació amb dues àrees clarament diferenciades i separades per sistemes de doble porta: àrea bruta i àrea neta:

Àrea bruta

 • Passadís brut. Connectat amb la sala de rentat i l'exterior per sistemes de doble porta.
 • Envolta i dóna sortida a l'àrea neta i n’està separat per una barrera de pressió positiva.

Àrea neta

 • Passadís net des on es pot accedir a les diferents sales de l'àrea neta.
 • Autoclau de doble porta que connectat la sala de rentat amb l’àrea neta.
 • Magatzem amb material net de reposició per els animals i pinso.
 • Cinc sales per a l'estabulació de ratolins, rates i conills.
 • Una sala de cria de rates.
 • Dos laboratoris per a experimentació animal. 

Equipaments

 • Autoclau de vapor de doble porta per a l’esterilització de gàbies i complements, materials absorbents, dietes, vestuari,…
 • Túnel de rentat per a la neteja i desinfecció automàtica de gàbies i accessoris i  d'ampolles i biberons.
 • Dues sistemes de eutanàsia por aplicació de CO2
 • Estructures de suport, gàbies i complements per al manteniment dels animals.
 • Gàbies metabòliques per a rosegadors
 • Congelador per a manteniment de cadàvers fins la retirada pels serveis públics encarregats de la seva incineració
 • Aparell descalcificador d'aigua.
 • Armari UNI-Protect amb barrera de filtres HEPA per a manteniment i protecció  d’animals de característiques especials.
 • Cabina de Seguretat biològica.
 • Cabina d’extracció de gasos
 • Balances, petit equipament, gelera, congelador.
 • 2 Sistemes d'imatge per infraroig proper en animals vius: rates i ratolins:
  • Pearl Imager, Li-Cor model  Impulse, situat a l'estabulari.
  • Odissey, Li-Cor mdel 8120 situal a l'edifici dels SCT, primera planta mòdul A12.

Aplicacions

L’Estabulari de la UIB presta els seus serveis als diferents Camps de les Ciències Biomèdiques:

 • Bioquímica
 • Biologia Cel·lular
 • Biologia Molecular
 • Cirurgia Experimental
 • Fisiologia
 • Immunologia
 • Microbiologia
 • Patologia
 • Farmacologia

Normes de funcionament

Link a normes de funcionament.

Tarifes

Cost del manteniment dels animals:

 • Rata: 1.10 € animal/dia.
 • Ratolins: 0,50€ animal/dia.
 • Conills: 2.60€ animal /dia.