Estabulari

Imatge Estabulari

Ubicació i Contacte

Cap de Secció: Josep Pablo (ext 9522)

La tècnica responsable és  Teresa de Francisco (ext.172873).

Personal cuidador: Miguel Balle Cañellas i Ángel Ruiz (ext.172874).

És un edifici independent situat devora l'edifici Guillem Colom dit col·loquialment "Estabulari". Es tracta d'un edifici autònom, destinat a l'estabulació. Consta de 362 m2, a més d'un espai obert annex de 81,42 m2 on hi ha la maquinària de l'aire condicionat.

Les especies estabulades són:

Rattus Norvergicus: Rata

Mus musculus: Ratolí

Oryctolagus cuniculus: Conill

Gallotia galloti: rèptil

 

Passadís net

Objectius

 • L’estabulari de la UIB es un Centre d’Assistència a la Investigació amb animals  amb  registre nºES704000000540 en la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a centre de cria i usuari d’animals d’experimentació, que compleix amb els requisits legals relatius a l’experimentació animal (RD 53/2013, de 10 de febrer, sobre protecció dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres fins científics).
 • La protecció dels animals i el control del seu ús, cura i benestar
 • L’optima cura, manteniment i benestar dels animals
 • La certesa de que l’ús dels animals sotmesos a experimentació hi és justificat científicament i es humà.
 • El control del compliment de les normes de funcionament intern com a requisit per a  l’accés a les instal·lacions i ús d’animals
 • L’ús de les instal·lacions de l’Estabulari de la UIB deu estar convenientment justificat i per el desenvolupament dels procediments experimentals es requereix l’autorització expressa del Comité d'ètica de experimentació animal.

Per raons de seguretat, l’accés a l'interior de la instal·lació del personal encarregat de fer els procediments, requereix una autorització d’accés. Per a aconseguir aquesta es requereix: certificat   de   capacitació   o  homologació en  la categoria  professional corresponent per a l’ús d’animals d’experimentació segons RD 1201/2005, RD 53/2013 i Ordre ECC/566/2015.

Prestacions

 • Producció i manteniment de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí, i rata).
 • Manteniment de conills.
 • Manteniment de rèptils.
 • Immobilització d’animals.
 • Suministre de pinso i serradís.
 • Eutanàsia d’animals
 • Col·laboració en realització de tècniques, administració de productes i obtenció de mostres.
 • Assessorament sobre, condicions de manteniment, alimentació, reproducció...
 • Control periòdic de l’estat sanitari dels animals  (parasitari, microbiològic i virològic), d'acord amb els criteris proposats per FELASA.
 • Control periòdic de les instal·lacions: ambiental, superfícies.
 • Control periòdic de pinso i aigua.
 • Assessorament en tot el que fa al compliment de la legislació que regula l'ús d'animals per a docència i recerca: instal·lacions, funcionament, sol·licituds de avaluació de procediments al Comité d'Etica d'Experimentació Animal, tracte dels animals, aplicació de les 3 Rs (reemplaçament, reducció, refinament),…
 • Organització de cursos de formació de personal experimentador i investigador que intervé en l'experimentació animal, segons Ordre ECC/566/2015

Video de presentació de l'Estabulari

Entrada video

Distribució

L’Estabulari de la UIB conta amb instal·lacions convencionals per a la cria, manteniment i quarantena dels animals mencionats anteriorment, amb laboratoris per a manipulació y recollida de mostres, amb area de neteja i desinfecció de material, amb magatzem i despatx:

 • Àrea de neteja
 • Àrea de quarantena i estabulació:  una sala de quarantena, una ssala d'estabulació per rossegadors i conills i una sala d'estabulació per rèptils.
 • Àrea d’investigació, cria i estabulació amb dues àrees clarament diferenciades i separades per sistemes de doble porta: àrea bruta i àrea neta:

Àrea bruta

 • Passadís brut. Connectat amb la sala de rentat i l'exterior per sistemes de doble porta.
 • Envolta i dóna sortida a l'àrea neta i n’està separat per una barrera de pressió positiva.

Àrea neta

 • Passadís net des on es pot accedir a les diferents sales de l'àrea neta.
 • Autoclau de doble porta que connectat la sala de rentat amb l’àrea neta.
 • Magatzem amb material net de reposició per els animals i pinso.
 • Cinc sales per a l'estabulació de ratolins, rates i conills.
 • Una sala de cria de rates.
 • Dos laboratoris per a experimentació animal. 

Equipaments

 • Autoclau de vapor de doble porta per a l’esterilització de gàbies i complements, materials absorbents, dietes, vestuari,…
 • Túnel de rentat per a la neteja i desinfecció automàtica de gàbies i accessoris i  d'ampolles i biberons.
 • Dues sistemes de eutanàsia por aplicació de CO2
 • Estructures de suport, gàbies i complements per al manteniment dels animals.
 • Gàbies metabòliques per a rosegadors
 • Congelador per a manteniment de cadàvers fins la retirada pels serveis públics encarregats de la seva incineració
 • Aparell descalcificador d'aigua.
 • Armari UNI-Protect amb barrera de filtres HEPA per a manteniment i protecció  d’animals de característiques especials.
 • Cabina de Seguretat biològica.
 • Cabina d’extracció de gasos
 • Balances, petit equipament, gelera, congelador.
 • 2 Sistemes d'imatge per infraroig proper en animals vius: rates i ratolins:
  • Pearl Imager, Li-Cor model  Impulse, situat a l'estabulari.
  • Odissey, Li-Cor mdel 8120 situal a l'edifici dels SCT, primera planta mòdul A12.

Aplicacions

L’Estabulari de la UIB presta els seus serveis als diferents Camps de les Ciències Biomèdiques:

 • Bioquímica
 • Biologia Cel·lular
 • Biologia Molecular
 • Cirurgia Experimental
 • Fisiologia
 • Immunologia
 • Microbiologia
 • Patologia
 • Farmacologia

Normes de funcionament

Link a normes de funcionament.

Tarifes

Cost del manteniment dels animals:

 • Rata: 1.10 € animal/dia.
 • Ratolins: 0,50€ animal/dia.
 • Conills: 2.60€ animal /dia.

Sol·licitud d'evaluació d'experimentació amb animals mitjançant registre electrònic

Podeu registrar les sol·licituds d'avaluación d'experimentació amb animals mitjançant registre electrònic.

Es poden presentar amb una instància electrònica genèrica des del següent enllaç:

seu.uib.cat/ca/Serveis/Registre-electronic/