Escoltar

Espectrometria de masses d'alta ressolució

Ubicació i contacte  

El tècnic responsable és Gabriel Martorell (ext.173247) i Rosa Gomila,  l'equip està situat al "Laboratori d'espectroscòpia molecular A0" a la planta baixa dels SCT.

Tècnica

L’espectrometria de masses d’alta resolució és una tècnica analítica d’alta sensibilitat que permet determinar la massa exacta dels compost analitzats. Les mostres s’han de ionitzar per tal de ser accelerades i introduïdes dins l’analitzador on seran separades en funció de la seva relació massa/càrrega (m/z), a continuació ens donaran un senyal elèctric que es processarà per tal d’aconseguir l’ espectre de masses.

Equipament i accessoris

Espectròmetre de masses Q Exactive de Thermo Scientific.

EMS Alta  1   EMS 2 AR

El sistema consta de:

 • Fonts d’ionització: electrospray (ESI) positiu i negatiu, impacte electrònic (EI) i ionització química (CI) a pressió atmosfèrica (APCI).
 • Intérval de masses: fins a 6000 Daltons.
 • Analitzador del tipus ORBITRAP.
 • Sistemes d’introducció de mostra:
  • Cromatògraf de gasos Agilent 6890: mostres volàtils
  • ESI: mostres en dissolució
  • Sonda d’introducció directa (DIP): mostres sòlides.
 • Programes de control de l’instrument i de processament dels espectres:
  • Exactive Tune.
  • Free Style.
  • Xcalibur.
  • TraceFinder.
  • Compound Discoverer.
 • Workstation

Workstation 

 Aplicacions

 • Determinació de la massa molecular exacta de composts orgànics, organometàl·lics i bioquímics.
 • Determinació de l’estructura molecular.
 • Determinació de la massa molecular de proteïnes.
 • Caracterització de compost no volàtils.
 • Estudis mediambientals.
 • Identificació de substàncies d’interès clínic.
 • Identificació i caracterització de substàncies prohibides pel consum humà.