Servei de Radioisòtops

 

kukutUbicació i Contacte

Cap de secció Josep Pablo (Tel.: 971 259522).

La tècnica responsable i supervisora és Trinidad Garcia (Tel.: 971 259527).

Personal de recolzament: Antonio Terrones (ext.: 62347).

La instal·lació ofereix a la comunitat científica universitària i d'altres centres vinculats a la mateixa l'equipament i els mitjans necessaris per treballar amb radiacions ionitzants, a més de l'assessorament de personal especialitzat. També s'encarrega de la gestió dels residus generats.

Es troba situat al soterrani de l'edifici Cientificotècnic i té el número de registre d'instal·lacions radiactives IR/PM-10/77(IR697). És de segona categoria, per tant es permet la manipulació de radioisòtops encapsulats i no encapsulats, així com de equips de raigs X, tots plegats destinats a la recerca.

Objectius

 • Assessoramient sobre fonts radioactives, radioactivitat i radioprotecció.
 • Prestació de suport tècnic sobre el correcte ús de l'equipamient de la instal·lació radiactiva, el qual està a disposició de tots sus usuaris.
 • Control directe del treball amb radioisòtops en les estances de la instal·lació
 • Vigilància del cumplimient de les normes de protecció radiològica.
 • Adquisició i custòdia de tot el material radiactiu sol·licitat en la Universitat.
 • Formació del personal que ha de treballar amb radiacions ionitzants.
 • Control dosimètric dels usuaris.
 • Gestió dels residus radiactius generats en la instal·lació.
 • Elaboració de la documentació necessària per a la creació, modificació i clausura de la instal·lació.
 • Control i verificació de la instal·lació i mijans de protecció radiològica.
 • Vigilància dels nivells de radiació i contaminació en la instal·lació.
 • Elaboració d'informes per al Consell de Seguretat Nuclear(CSN), Direcció General de Política Industrial, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Ministeri de l'Interior, memòrias, sol·licituts i renovació de llicències.
 • Recepció de les inspeccions del Consell de Seguritat Nuclear.

Distribució

La instal·lació IR-697  ubicada en la planta soterrani de l'Edifici Científicotècnico, està classificada com a INSTALACIÓ RADIOACTIVA DE SEGONA CATEGORIA, té una superficie de 93,88m2 dividida en diferents àrees: neteja,  manipulació de material radiactiu i instrumentació.

A més disposa d'un magatzem plomat de 17m2.

 Càmara plom

Prestacions

Fonts no encapsulades autoritzades i activitats màximes

Element químic

Símbol i ne màsic

Activitat (MBq)

Activitat (mCi)

Tipus d'emissió

Hidrogen

H-3

1850

50

β-

Carboni

C-14

1850

50

β-

Fósfor

P-32

1110

30

β-

Sofre

S-35

1110

30

β-

Clor

Cl-36

1110

30

β-

Gamma

Calci

Ca-45

1110

30

β-

Tecneci

Tc-99

74

2

β-

Iode

I-125

185

5

Gamma electrones

Iode

I-131

185

5

β-

Gamma

 Equipament

 • Contador de centelleig líquid de la marca Beckman model LS6500.

Contador centelleig

 • HPLC de la marca Jasco amb els sigüents mòduls: automostrejador automàtic AS-4050, detector UV-4075, bomba isocràtica PU-4180 i col·lector de fraccions CHF-122SC (advanted).

HPLC radioisòtops

 • Cabina de gasos de la marca Kötterman amb filtres, apta per manipular mostras radioactives volàtils.
 • Pantalles i caixes de protecció per a emissions beta.
 • Detector Geiger Inspector Radalert (nuclear radiaction monitor).
 • Petits aparells generals de laboratori: agitador vòrtex, centrífuga, estufa, pHmetre, bany, balança, pipetes…).
 • Geleres i congeladors.

Normes de funcionament

En la instal·lació IR-697 només podrán treballar usuaris acreditats per la UIB. Els requisitos d'acreditació són:

 • Ser personal investigador de la UIB o tener-hi qualque vincle amb aquesta.
 • Haver superat el curs oficial de protecció radiològica que s'imparteix anualment en la UIB o un altre curs homologat equivalent del CSN.

Formulari per a l'ús del Servei de Radioisòtops 

Normes del servei de Radioisòtops

Instal·lació radioactiva