Àrea d'espectroscòpia atòmica

L'espectrometria atòmica, en termes generals, està basada en l'absorció, emissió o fluorescència per àtoms o ions elementals. Hi ha dues regions de l'espectre que donen informació atòmica: la ultraviolada / visible i la de raigs X. A la primera regió tenen el seu fonament dels instruments disponibles en  l'àrea d'espectrometria atòmica.

Els espectres atòmics ultraviolada i visible s'obtenen mitjançant un adequat tractament tèrmic que converteix els components d'una mostra en àtoms o ions elementals gasosos. L'emissió, absorció o fluorescència de la barreja gaseosoa resultant serveix a continuació per a la determinación qualitativa i quantitativa d'un o dels diferents elements presents en la mostra. 

Espectrometria d'absorció atòmica (AAS)

Espectrometria d'emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES)

Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament (ICP-MS)