Escoltar

Cromatografia de gasos

Ubicació i contacte

Els tècnics responsables són Gabriel Martorell (ext. 173247), i Trinidad García (ext. 259526). Els equips es troben  al "Laboratori de cromatografia B11" a la primera planta dels SCT

Tècnica

La cromatografia de gasos (GC) és una tècnica de separació que ens permet determinar els diferents components d’una mostra complexa formada per compostos volàtils. Aquesta tècnica utilitza com a fase mòbil una gas inert que arrossega els diferents components de la mostra a través de la columna cromatogràfica on són separats per la combinació de diversos processos d’interaccions físiques i/o químiques entre els components de la mostra i la fase estacionaria.

Equipament i accessoris

 Disposem de quatre cromatògrafs de gasos Agilent equipats amb diferents detectors:

 • GC Agilent 5890A. Aquest equip consta de:
  • Un mostrejador automàtic 7683B Agilent en el qual es poden carregar fins a 100 mostres.
  • Un injector split/splitless.
  • Un detector FID.
  • Un detector NPD.
  • Configurat per utilitzar columnes capil·lars i semi-capil·lars.

5890

 •  GC Agilent 7890A. Aquest equip consta de:
  • Un mostrejador automàtic on es poden carregar fins a 150 mostres.
  • Un detector FID.
  • Un detector ECD
  • Configurat per utilitzar columnes capil·lars i semi-capil·lars.

 7890 

 • GC Agilent 7820A. Aquest equip consta de:
  • Un detector TCD
  • Dos sistemes diferents per introduir les mostres: injecció manual de la mostra mitjançant una xeringa o l’acoblament d’una bossa Tedlar (o similar) a una vàlvula multiport interna de l’equip. 

5890

 • GC Agilent 6890. Aquest equip consta de:
  • Un detector FID
  • Dos sistemes diferents per introduir les mostres: injecció manual de la mostra mitjançant una xeringa o possibilitat d’acoplament amb una desorció térmica (TD).

 GC Agilent 6890

 

 • Desorció tèrmica (TD) Markes Unity Series 2 acoplada al GC-6890 Agilent que disposa d’un detector FID. 

Desorcio termica

Aplicacions

L’aplicació general és la determinació qualitativa i quantitativa de composts orgànics volàtils. Algunes aplicacions concretes que es poden realitzar amb aquests aparells són:

 • Estudis mediambientals (en aigües o sòls):
  • Anàlisis de pesticides organoclorats.
  • Anàlisis de pesticides organonitrogenats i organofosforats.
  • Anàlisis de PCBs.
  • Anàlisis de nonilfenols.
  • Anàlisis de VOCs.
 • Higiene industrial: anàlisis d’ambients industrials.
 • Anàlisis de molècules d’interès bioquímic com per exemple àcids grassos.
 • Anàlisis de productes derivats del petroli: benzines, gasoil, fuel, olis....
 • Anàlisi de dissolvents.
 • Anàlisi d’estupefaents.
 • Anàlisis de molècules d’interès farmacèutic.