Instruments, serveis i equips dels Serveis Cientificotècnics

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) estan estructurats en quatre seccions que són: Laboratori d'Anàlisis i tecnologies Biològiques, Laboratori d'Anàlisis i tecnologies Químiques i Laboratori de Propietats Físiques  i Metrologia i Laboratori de Microscòpia.
Els Serveis Cientificotècnics de la UIB(SCT) donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat. Al mateix temps els SCT constiueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques, privades i a particulars que ho sol·licitin. Amb un parc instrumental d'alta tecnologia i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tenint en compte la infraestructura dels SCT i la formació tècnica del seu personal, els SCT poden oferir als investigadors de la UIB i a les administracions públiques i empreses de les Illes Balears assessorament cientificotècnic i servei d'anàlisis en els següents camps d'aplicació:

Microscòpia

 • Examen de les microestructures de mostres orgàniques i inorgàniques.
 • Mesura de gruixos de recobriments.
 • Estudis de composició i distribució elemental sense destruir la mostra.
 • Estudis morfològic i anatomo-patològics de teixits i organismes vius.

Difractometria de raigs X 

 • Identificació de components en sòlids inorgànics.
 • Isomorfisme i polimorfisme, transicions de fase.
 • Determinació estructural.

Assaigs tèrmics, mecànics i dimensionals

 • Determinació de la resistència mecànica a la tracció i la compressió.
 • Estudis de les propietats mecàniques en funció de la temperatura.
 • Assaigs de fluència
 • Assaigs de mida de partícules
 • Determinació de temperatures i calors de fusió, solidificació, sublimació...
 • Estudis de les propietats termomecàniques.
 • Estudis de descomposició en funció de la temperatura.

Espectroscòpia molecular

 • Identificació i caracterització de composts orgànics i inorgànics
 • Estudis estructurals de molècules orgàniques.
 • Estudis mediambientals.
 • Caracterització de metabòlits d'interès clínic.

Espectroscòpia atòmica

 • Determinació quantitativa d'elements atòmics.

Àrea de cromatografia

 • Determinació quantitativa de composts orgànics i inorgànics.
 • Identificació de composts orgànics i inorgànics.
 • Estudis de control mediambiental.

Àrea de biologia molecular i cel·lular

 • Seqüenciació, quantificació i anàlisi de DNA per electroforesi capil·lar.
 • Expressió gènica.
 • Anàlisi de mutacions.
 • Citometria de flux

Tècniques mediambientals

 • Determinació de carboni orgànic total a mostres líquides i sòlides.
 • Determinació de nitrogen.
 • Determinació de composts orgànics halogenats.

Estabulari

 • Es duen a terme estudis de biologia fonamental i d'investigació i desenvolupament de productes de medicina

Servei de Radioisòtops

 • Instal·lació acondicionada per a la utilització de determinats elements radioactius destinats a la recerca

Servei de Prototips

 • Es duen a terme la construcció i desenvolupament dels prototips proposats pels diferents grups de recerca.